پنج شنبه, 10 خرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

فنی و مهندسی

مکانیکال

1.    تهیه مشخصه های طراحی مکانیکال
2.    تهیه دفتر چه محاسباتی
3.    تهیه نقشه های اصلی
4.    تهیه نقشه های جزئیات
5.    تهیه نقشه های کارگاهی
6.    تهیه دستور العمل های کنترل کیفیت، تست و جوشکاری
7.    تهیه دستورالعمل های ساخت و نصب
8.    تهیه مدارک P&ID،PFD

سیویل

1.    تهیه مشخصه های طراحی سیویل
2.    تهیه دفترچه محاسباتی
3.    تهیه نقشه های اصلی
4.    تهیه نقشه های جزئیات
5.    تهیه نقشه های کارگاهی
6.    تهیه دستورالعمل های اجرا

ایمنی

1.    تهیه دستورالعمل های ایمنی
2.    تهیه معیار های فرآیند ایمنی
3.    تهیه نقشه های سیستم های فرآیند و ایمنی

خط لوله

1.    تهیه نقشهای طراطی خط لوله
2.    تهیه مشخصه های طراحی مواد
3.    تهیه دفتر چه محاسباتی و آنالیز تنش
4.    تهیه نقشه های اصلی، جزئیات، کارگاهی
5.    تهیه دستورالعمل های اجرا

الکتریکال

1.    تهیه نقشه های طراحی الکتریکال
2.    ارائه محاسبات طراحی، نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی بخش روشنایی
3.    ارائه محاسبات طراحی، نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی بخش اتصال به زمین
4.    ارائه محاسبات طراحی، نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی بخش حفاظت کاتدیک
5.    ارائه محاسبات طراحی، نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی بخش کابل کشی

تجهیزات و ابزار دقیق

1.    تهیه نقشه های طراحی ابزار دقیق
2.    ارائه محاسبات طراحی،نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی بخش ابزار دقیق
3.    ارائه مشخصات تجهیزات
4.    ارائه برگه استعلام خرید تجهیزات و لوازم جهت واحد بازرگانی

مطالعات امکان سنجی

1.    بررسی فنی
2.    انتخاب روش
3.    براورد هزینه
4.    گنجایش بهینه
5.    محاسبه اقتصادی

مهندسی پایه

1.    طراحی پایه و معیارها
2.    مشخصات
3.    شبیه سازی PFD، برگ داده های فرایند تجهیزات تعادل مواد و گرمایش
4.    P & Id
5.    طرح نقشه
6.    دیاگرامهای خط منفرد
7.    پیکربندی DCS

مهندسی تفصیلی

فرایند
1.    توسعه P& Ids
2.    مشخصات فرایند دستگاهی
3.    دستورالعمل عملیات و نگهداری
لوله گذاری
1.    طرح نقشه
2.    مدلسازی 3 بعدی، ایزومتریک، طرح لوله گذاری
3.    آنالیز تنش
4.    MTOs & MR
5.    لیست خط
عمران، ساختمان سازی
1.    طراحی آماده سازی کارگاه
2.    ساختارهای فولادی
3.    شالوده
4.    ساختمان و سیستم HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع)
5.    آسفالت کردن
ابزار دقیق
1.    پیکربندی DCS
2.    برگ داده های ابزار دقیق
3.    راهنمای ابزار دقیق/ کابل
4.    لیست I/O
5.    MTO & MR برای اقلام عمده
6.    دیاگرامهای منطقی برای سیستمهای گازی، آتش، DCS و Esd،
7.    دیاگرام hook ups
8.    شیار دار کردن کابل
الکتریکال
1.    لیست کردن بار
2.    دیاگرامهای تک خط
3.    برگ داده و MR برای وسایل اتصال و ترانسفورماتورها
4.    MTO & MR
5.    شیار دار کردن کابل
6.    محافظت کاتدی
7.    نور پردازی
مکانیکال
1.    طراحی مکانیکی و برگ داده ها برای تجهیزات ثابت و دوار
2.    MR  برای تجهیزات
3.    بررسی داده های فروشنده

مهندسی پایکار

1.    رابط بین مهندسان و پیمانکاران ساخت
2.    برطرف نمودن ابهامات فنی
3.    نقشه های حین ساخت

مدیریت و نظارت ساخت

1.    انتخاب پیمانکاران ساخت
2.    مدیریت انبار مخزن
3.    کنترل مصالح
4.    کنترل کیفیت-ضمانت کیفیت
5.    برنامه ریزی و نظارت بر پیشرفت
6.    نقد و بررسی طرحهای شالوده سنگین
7.    مدیریت ایمنی(HSE)
8.    نظارت بر شالوده- ساختمان