پنج شنبه, 28 تیر 1403
  • pana-bam
  • slideno

بالادستی

ژئوالکتریک سه بعدی دهدشت

پردازش دهدشت

موضوع قرار داد: انجام عملیات مجدد خطوط لرزه نگاری دهدشت 11 خط به حجم 295 کیلومتر2D
کار فرما: شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)
محل انجام کار: مسکو
مدت قرارداد:  1سال
شروع کار: بهمن 84

ژئو شیمی در نواحی اکتشافی ایران 1

موضوع قرارداد: پروژه انجام مطالعات و آزمایشات ژئوشیمیایی مورد نیاز برروی نمونه های  سنگی و هیدروکربوری در نواحی اکتشافی ایران
کارفرما: شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)
محل انجام کار: ایران- انگلستان- فرانسه
مدت قرارداد: 3سال
شروع کار:28/01/86


ژئوشیمی بلوک دانان

موضوع قرارداد: پروژه انجام مطالعات و آزمایشات ژئوشیمی و تفسیر نتایج در بلوک دانان
کارفرما مستقیم: شرکت باتوپترو ویتنام
کارفرمای غیر مستقیم:شرکت ملی نفت ایران(مدیریت اکتشاف)
محل انجام کار: ایران – انگلستان- فرانسه
مدت قرارداد: 6ماه
شروع کار: 10/09/88

ژئو شیمی در نواحی اکتشافی ایران 2

موضوع قرارداد: پروژه انجام مطالعات و آزمایشات ژئوشیمیایی مورد نیاز برروی نمونه های  سنگی و هیدروکربوری در نواحی اکتشافی ایران
کارفرما: شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)
محل انجام کار: ایران - چین
مدت قرارداد: 18ماه
شروع کار:1/08/91